Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

ul. Wileńska 29A, 05-200 Wołomin

www.wolomin.naszepcpr.pl 

 

2022

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji 

- Kwestionariusz osobowy

- oświadczenia


 

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM

(STARSZY INSPEKTOR/STARSZY SPECJALISTA) - 1 ETAT

(stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym ( starszy inspektor/starszy specjalista) – 1 etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, był wyższy niż 6%.

Forma zatrudnienia:

Zatrudnienie od 01 października 2022 r.

Praca na wyżej wymienionym stanowisku będzie wykonywana w ramach umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy - w podstawowym systemie czasu pracy,  z możliwością stałego zatrudnienia.

Miejsce wykonywanej pracy:

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (05-200), ul. Legionów 78 (sekretariat).

I. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

   1.Wymagania niezbędne :

     1) wykształcenie wyższe na kierunku Administracja

 2) doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat doświadczenia w pracy biurowej w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (mile widziane doświadczenie w sekretariacie, kancelarii).

3) posiadanie obywatelstwa polskiego;

4) posiadanie pełnych zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

         publicznych;

     5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

     6) nieposzlakowana opinia;

     7) znajomość przepisów będących podstawą funkcjonowania Powiatowego Centrum

         Pomoc Rodzinie (określone w Statucie Jednostki).

  2. Wymagania dodatkowe:

     1) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Office, Excel) i urządzeń biurowych;

     2) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań i umiejętność organizacji pracy,

     3) sumienność, dokładność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność i zaangażowanie przy 

         wykonywaniu zadań;

     4) umiejętność szybkiego uczenia się, planowania i organizacji pracy własnej;

     5) umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, wysoki poziom empatii;

     6) umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej  

         komunikacji.     

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy :

 1. zapewnienie sprawnej obsługi biurowej sekretariatu związanej z rejestracją dokumentów  i kierowaniem do właściwych komórek organizacyjnych Centrum;
 2. sporządzanie projektów pism i dokumentów z zakresu administracji Dyrektora i Jego Zastępcy;  
 3. prowadzenie ewidencji, rejestrów i wykazów dokumentów, przyjmowanie ich i przechowywanie w Centrum oraz przekazywanie, zgodnie z decyzją Dyrektora i Jego Zastępcy do właściwych  organów  i uprawnionych osób;
 4. prowadzenie centralnych rejestrów: umów, umów – zleceń, zarządzeń;
 5. przestrzeganie  terminów  załatwiania  spraw służbowych;
 6. przygotowanie i obsługa konferencji, zebrań;
 7. wypełnianie formularzy sprawozdawczych dla potrzeb statystyki oraz innych formularzy przeznaczonych do przekazywania informacji źródłowych;

III. Wymagane  dokumenty i oświadczenia:

  1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagany staż pracy (dyplom,

      świadectwa pracy) lub zaświadczenie o zatrudnieniu –  w przypadku pozostawania  obecnie                     

      w  stosunku  pracy;

  3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych                               

      o korzystaniu z pełni  praw publicznych;

  4) oświadczenie, że kandydat  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne

      przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  5) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach;

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r. do godz. 16.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (sekretariat - parter pok. nr 13)  lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,  ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin

z dopiskiem:        

„Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy

w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym –starszy inspektor/starszy specjalista”.

W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego dokumenty aplikacyjne można przekazać na adres skrytki: /PCPRWOLOMIN/skrytka.

Oświadczenia i kwestionariusz można znaleźć na stronie www.wolomin.naszepcpr.pl;

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (decyduje data wpływu do urzędu).

Kandydaci, spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone  w niniejszym ogłoszeniu.

Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych  w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez okres trzech miesięcy,  prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin zgodnie  z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału  w  procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/i danych.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR www.wolomin.naszepcpr.pl/bip/ w zakładce wolne stanowiska pracy oraz na stronie internetowej PCPR www.wolomin.naszepcpr.pl a także poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie.   


NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM (INSPEKTOR/STARSZY INSPEKTOR)- 1 ETAT

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktadać w zapieczetowanej kopercie w terminie do dnia 15 lipea 2022 r. do godz. 16.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (sekretariat - parter pok. nr 13) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin z dopiskiem: "Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym — inspektor/starszy inspektor”.

 

INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU

 NA URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

/INSPEKTOR, STARSZY INSPEKTOR/

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy nie wyłoniono kandydata.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci nie posiadali umiejętności do wykonywania pracy na ww. stanowisku.


Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji 

- Kwestionariusz osobowy

- oświadczenia

 

Nabór kandydatów na wolne staniowisko urzędnicze stanowisko pracy w dziale organizacyjno-administracyjnym (referent, starszy referent) - 1 Etat 

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktadać w zapieczetowanej kopercie w terminie do dnia 15 lipea 2022 r. do godz. 16.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (sekretariat - parter pok. nr 13) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin z dopiskiem: "Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym — referent, starszy referent”.


Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji 

- Kwestionariusz osobowy

- oświadczenia

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny lub specjalista pracy socjalnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 19 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00. 


Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji 

- Kwestionariusz osobowy

- oświadczenia

 

Nabór kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Biurze ds. Projektów i Programów (starszy referent) 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 28 stycznia 2022 r. do godz. 15.00. 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 288
Utworzono dnia: 18.01.2022
Dokument wprowadził:
Justyna Kalisz
Dokument opublikował:
Justyna Kalisz
Dokument wytworzył:
Justyna Kalisz
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołomine

Historia publikacji

 • 07.11.2022 16:46, Administrator
  Edycja strony: 2022
 • 12.08.2022 15:56, Administrator
  Edycja strony: 2022
 • 12.08.2022 15:55, Administrator
  Edycja strony: 2022