Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Aktywny Samorząd

Komunikat dotyczący Programu 

„Aktywny samorząd” 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 02 lutego 2023 r. Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.

Dokument dostępny jest pod adresem: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/S-A-M/2023_rok/2023-02-03_AS_2023/U-014z_2023.pdf

Aktualne wnioski dostępne będą od dnia 27.02.2023 r.


„Aktywny samorząd” Moduł II

Informujemy, iż od 12 września 2022 r. rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr I roku akademickiego 2022/2023

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

 

Wniosek Pdf

Obowiązujące wzory załączników:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).

2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.

3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z  tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu).

4. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu z usług tłumacza języka migowego - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt.

5. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu pobierania nauki w formie zdalnej - zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie, że aktualnie nauka jest pobierana lub w poprzednim semestrze nauka była pobierana w formie zdalnej (w związku z pandemią).

 

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

Wnioski można składać od 12 września   do dnia  10 października  2022 roku.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16


 

 

Moduł I

 1. W 2022 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych (preferencje PFRON), które:
 • uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON  w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia –  w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,  
 • są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2022 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2021 lub w 2022 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

Pozostałe kryteria oceny merytorycznej określa Realizator Programu

        Kryteria określone przez Realizatora dotyczą:

 • osób niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny, uczących się w szkołach ponadpodstawowych lub studiujących – liczba punktów 20,
 • osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie – liczba punktów 15,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie z trzema symbolami przyczyny niepełnosprawności - liczba punktów 15.

 

 


„Aktywny samorząd” Moduł II

Od 1 marca 2022 r. rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr II roku akademickiego 2021/2022

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Wniosek Pdf

Obowiązujące wzory załączników:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Prośba o przywrócenie terminu złożenia wniosku

Ponadto do wnioku należy dołączyć:

1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).

2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.

3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z  tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu).

4. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu usług tłumacza języka migowego - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt.

5. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu pobierania nauki w formie zdalnej - zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie, że aktualnie nauka jest pobierana lub w poprzednim semestrze nauka była pobierana w formie zdalnej (w związku z pandemią).

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wnioski można składać od 01 marca  do dnia 31 marca 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17; wtorek – piątek w godz. 8-16


Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd”

  Moduł I

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 08 lutego 2022 r. Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku.

Przypominamy, iż w  związku  z przystąpieniem w 2019 roku przez Powiat Wołomiński do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON  –  wnioski w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  Moduł I   składać można  drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) - https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). System ten pozwala  w załatwieniu sprawy drogą elektroniczną  - od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, aż po rozliczenie online dofinasowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o założenie  profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia  PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE

W RAMACH MODUŁU I

od  1 marca  2022 r.  do 31 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 

Więcej informacji pod adresem :

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Prośba o przywrócenie terminu złożenia wniosku 
KOMUNIKAT
 
Uprzejmie informujemy, że na stronie PFRON ukazał się komunikat dotyczący realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 r.
 

Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr I roku akademickiego 2021/2022

 

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Wniosek Pdf

Obowiązujące wzory załączników:

 1. załącznik nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osób
 2. załącznik nr 3 zaświadczenie z uczelni
 3. załącznik nr 4 oświadczenie dotyczący liczby dofinansowanych semestrów
 4. załącznik nr 5 zaświadczenie o zatrudnieniu

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu)

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wnioski można składać od 13 września  do dnia 11 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16


Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd”

  Moduł I

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 11 stycznia 2021 r. Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Przypominamy, iż w  związku  z przystąpieniem w 2019 roku przez Powiat Wołomiński do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON  –  wnioski w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  Moduł I   składać można  drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) - https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). System ten pozwala  w załatwieniu sprawy drogą elektroniczną  - od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, aż po rozliczenie online dofinasowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o założenie  profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia  PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE

W RAMACH MODUŁU I

od  1 marca  2021 r.  do 31 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 

Więcej informacji pod adresem :

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/


„Aktywny samorząd” Moduł II

Od 1 marca 2021 r. rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr II roku akademickiego 2020/2021

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Wniosek Pdf

Obowiązujące wzory załączników:

 1. załącznik nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osób
 2. załącznik nr 3 zaświadczenie z uczelni
 3. załącznik nr 4 oświadczenie dotyczący liczby dofinansowanych semestrów
 4. załącznik nr 5 zaświadczenie o zatrudnieniu

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu)

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wnioski można składać od 01 marca  do dnia 31 marca 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16


Informacja


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie inforamuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnch przyjął dokument pod nazwą: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujęce realizatorów pilotażowego programu  "Aktywny samorząd" w 2021 roku. W celu zapoznania się z aktualnymi zasadami dotyczącymi programu w 2021 roku, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/


 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Wołominie informuje iż, w przypadku problemów związanych z wypełnieniem wniosku lub złożeniem wniosku o rozliczenie umowy w systemie SOW, zachęcamy do skorzystania z filmów instruktażowych zamieszczonych w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCOlSaelqOpi6seepOT9eKjQ


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż został przedłużony termin  składania wniosków w ramach Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2020 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

do dnia 31.10.2020 r.


Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr I roku akademickiego 2020/2021

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Obowiązujące wzory załączników:

 1. oświadczenie o dochodach - załącznik nr 1
 2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 3
 3. zaświadczenie z uczelni - załącznik nr 4
 4. oświadczenie dotyczące ilości dofinansowanych semestrów - zał nr 5
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu - załącznik nr 6

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu)

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wnioski można składać od 01 września  do dnia 10 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16


Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd”

  Moduł I

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Przypominamy, iż w  związku  z przystąpieniem w 2019 roku przez Powiat Wołomiński do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON  –  wnioski w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  Moduł I   składać można  drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON)  - https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). System ten pozwala  w załatwieniu sprawy drogą elektroniczną  - od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, aż po rozliczenie online dofinasowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

 Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o założenie  profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia  PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE

W RAMACH MODUŁU I

od  1 marca  2020 r.  do 31 sierpnia 2020 r.

 

Obszary i zadania w ramach Modułu I

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 

Więcej informacji pod adresem :

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

 


Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr II roku akademickiego 2019/2020

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Obowiązujące wzory załączników:

 1. oświadczenie o dochodach - załącznik nr 1
 2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 3
 3. zaświadczenie z uczelni - załącznik nr 4
 4. oświadczenie dotyczące ilości dofinansowanych semestrów - zał nr 5
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu - załącznik nr 6

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu)

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wnioski można składać od 01 marca  do dnia 31 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 


Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd”

 finansowanego przez PFRON

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Przypominamy, iż w  związku  z przystąpieniem w 2019 roku przez Powiat Wołomiński do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON  –  wnioski w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  Moduł II  –   pomoc   w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą wyłącznie  drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON)   - https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). System ten pozwala  w załatwieniu sprawy drogą elektroniczną  - od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, aż po rozliczenie online dofinasowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

            Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o założenie  profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia  PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

         TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE

 • na II semestr roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 w okresie od  1 marca  2020 r.  do 31 marca 2020 r.
 • na I semestr roku akademickiego/szkolnego 2020/2021 w okresie od 14 września 2020 r. do 10 października 2020 r.

​​

Zakres pomocy w ramach Modułu II

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 

Więcej informacji pod adresem :

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż został przedłużony termin  składania wniosków w ramach Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do dnia 18.10.2019 r.


 

„Aktywny samorząd” Moduł II

Rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr  I  2019/2020

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Należy pobrać niżej wymienione załączniki oraz wypełnić i dołączyć w  formie skanu do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Wniosek Pdf

Obowiązujące wzory załączników:

 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
 2. Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 3. Załącznik nr 4 – zaświadczenie z uczelni
 4. Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące liczby dofinansowanych semestrów
 5. Załącznik nr 6 – zaświadczenie o zatrudnieniu

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu)

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wnioski można składać od 16 września  do dnia 10 października 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 

 


Zmiany w naborze wniosków w ramach pilotażowego programu

„Aktywny samorząd” Moduł II

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż w  związku  z przystąpieniem przez Powiat Wołomiński do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON  –  wnioski w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  Moduł II  –   pomoc   w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą wyłącznie  drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) - https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby niepełnosprawne  i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). System ten pozwala  w załatwieniu sprawy drogą elektroniczną  - od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, aż po rozliczenie online dofinasowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie  z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o założenie  profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 – semestr zimowy   przyjmowane będą w terminie  16.09.2019 r. – 10.10.2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 

 

 


 

Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd” 

 finansowanego przez PFRON

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu               w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego      o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2019 roku.

Odbiorcą pomocy jest osoba, która:

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie   o niepełnosprawności,
 • jest zatrudnionia lub pobiera naukę lub ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego   w programie,
 • jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,
 • posiada dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie sie za pomocą wózka inwalidzkiego o napedzie ręcznym.

 

Wnioski  dostępne są na stronie: www.wolomin.naszepcpr.pl w zakładce Aktywny samorząd oraz w Biurze Obsługi  w PCPR   w Wołominie ul. Legionów 78.

 

Wnioski   można składać w Biurze Obsługi PCPR w Wołominie  przy ulicy Legionów 78  lub pocztą tradycyjną  do 31 sierpnia 2019r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 776 44 95/96 w. 103.Komunikat  Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd” 

 finansowanego przez PFRON

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 29 stycznia 2019r.  Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2019 roku.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji – uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu w imieniu powiatu wołomińskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE

Wnioski   można składać w Biurze Obsługi PCPR w Wołominie, przy ulicy Legionów 78

w godz. poniedziałek 900 - 1700     wt – pt   800 - 1600

 

Moduł I

 • Wnioski będą  przyjmowane  od dnia 06 maja 2019 rdo 31 sierpnia 2019 r.

Moduł II

 • na II semestr roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 w okresie od  4  marca  2019 r.  do 29 marca 2019 r.
 • na I semestr roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 w okresie od 2 września 2019 r.  do 10 października 2019 r.

Treść programu  oraz kierunki działań obowiązujące w 2019r. opublikowane zostały  na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  oraz  www.wolomin.naszepcpr.pl

 

Wnioski  dostępne są na stronie: www.wolomin.naszepcpr.pl w zakładce Aktywny samorząd oraz w Biurze Obsługi  w PCPR   w Wołominie ul. Legionów 78.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 776 44 95/96 w. 103.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku

Obszary wsparcia 2019 - pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Treść programu - piltażowy program "Aktywny samorząd" 2019

Szczegółowe zasady Moduł I

Szczegółowe zasady Moduł II

Zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

 

 

Ankieta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zaprasza osoby niepełnosprawne do wypełnienia anonimowej ankiety, dotyczącej otrzymanego dofinansowania w 2016 lub 2017 roku dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

http://wolomin.naszepcpr.pl/pliki/plik/ankietaewaluacyjna-1536515972.pdf


Komunikat dotyczący programu "Aktywny samorząd" 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn.: Kierunki działań oraz warunki brzgowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które psiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Głownym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji - uzyskania wykształecenia na pozimie wyższym. Powiat Wołomiński, przyjmując rolę Realizatora programu kontynuuje jego realizację w 2018 roku. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ul. Leginów 78 w terminach:

 • Moduł I - od 23 kwietnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.
 • Moduł II od 5 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018)
 • od 10 września 2018 r. do 10 października 2018 r. - (wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019)

Treść programu, zasady realizacji oraz przyjęty dokument zostały opublikowane na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, prz ul. Leginów 78 lub pod numerem Tel. 22 776 55 95/96 wew. 113.

 

ZASADY

Zasady postępowania w sparawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych w pilotażowym programie "Aktywny Samorząd"              plik zip do pobrania

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny