Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Komunikat dotyczący Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność !”

🗓 Utworzono dnia 20.12.2022

Komunikat dotyczący Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność !”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdziła dwa programy adresowane do osób z niepełnosprawnością, wspierające ich niezależność oraz ułatwiające podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności:

 1. „Mieszkanie dla absolwenta”- zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności; przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy; termin składania wniosków – od 03.08.2022 r. do 31.12.2023 r.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z  niepełnosprawnością słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a  w  przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z  orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
 1. „Dostępne mieszkanie”- zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i  społecznych; dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania; termin składania wniosków – od 03.08.2022 r. do 31.12.2024 r.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z  tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego;
 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowanego i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z  niepełnosprawnością  i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). System ten pozwala  w załatwieniu sprawy drogą elektroniczną  - od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, aż po rozliczenie online dofinasowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o założenie  profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia  PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na witrynie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Wileńska 29A , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 244

W poprzednim tygodniu: 1019

W tym miesiącu: 596

W poprzednim miesiącu: 3778

Wszystkich: 94945