Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W  WOŁOMINIE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie przy ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, reprezentowane przez Dyrektora Macieja Burakowskiego.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

- realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017r.poz.1769 z póź. zm.)

- realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r.poz.511 z póź. zm.)

- realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2017 r.poz.697 z póź. zm.);   

- realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U z 2015 poz.1390 oraz innych ustaw;

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,

- dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,

- obsługi praw pracowniczych,

- obsługi procesów rekrutacji.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

-  dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Panu

7. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie: +48 22 776 44 95 oraz mailowo: sekretariat@pcprwolomin.pl

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny