Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp  pn. Usługi szkoleniowe, doradcze i kursy zawodowe w projekcie „O! Tworzymy twoją przyszłość” - 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”

Nazwa nadana zamówieniu:

Usługi szkoleniowe, doradcze i kursy zawodowe w projekcie „O! Tworzymy twoją przyszłość” - 2

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DOA.SSP.332.1.18.2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „uPzp”, dotyczącego zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE.

 

Ogłoszenie wraz z załacznikami PDF

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

Załacznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu 

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 5

Załacznik Nr 5a

Załącznik Nr 6 

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

 

 


Informacja 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp pn. na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp pn. Usługi szkoleniowe, doradczne i kursy zawodowe w projekcie „O! Tworzymy twoją przyszłość” 

Zawiadomienie o udzielenia zamówienia 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zawiadomienie (oznacznie sprawy DOA.SSP.332.1.9.2020)

 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 6.1

Jest:

„Zadanie nr 1  – Doradztwo psychologiczne, społeczne, prawne i zdrowotne

  1. Realizacja 510 godzin zegarowych zajęć. Okres realizacji zadania od dnia zawarcia umowy
    w sprawie niniejszego zamówienia do  [31.07.2021] r.”

Powinno być:

Zadanie nr 1  – Doradztwo psychologiczne, społeczne, prawne i zdrowotne

  1. Realizacja 595 godzin zegarowych zajęć. Okres realizacji zadania od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia do  [31.07.2021] r.”

Zawiadomienie PDF

Załącznik numer 1 - formularz oferty 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.10.2020 r. do godz. 9.45. Otwarcie ofert 21.10.2020 r. godz. 10.00.

 

 

Nazwa nadana zamówieniu:

 

Usługi szkoleniowe, doradcze i kursy zawodowe w projekcie „O! Tworzymy twoją przyszłość”

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DOA.SSP.332.1.9.2020

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „uPzp”, dotyczącego zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE.

Ogłoszenie-PDF

Załącznik numer 1 - formularz oferty 

Załącznik numer 2 - Oświadczenia 

Załącznik numer 3 - Oświadczenie warunku udziału w postępowaniu

Załącznik numer 4 - oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik numer 5 - wykaz

Załącznik numer 6 - wykaz 

Załącznik numer 7 - wykaz 

Załącznik numer 8 - wykaz 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny