Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

 

Ogłoszenie o naborze na wolne  stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie /umowa na zastępstwo/

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie poszukuje chętnych na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Forma zatrudnienia:

Praca Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w ramach umowy o pracę na czas określony -  na zastępstwo,  w systemie zadaniowego czasu pracy.

Przewidywany okres zatrudnienia – około 1,5 roku.

Miejsce wykonywanej pracy:

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78,  05-200 Wołomin.

I. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1.    Wymagania niezbędne:

1)   Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,  socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe  na dowolnym  kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie  w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2)   Kandydat nie był skazany i nie był pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

3)   Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)  Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

2.    Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, wymagany staż pracy (dyplom, świadectwa pracy) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 3. Inne zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach;
 4. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

II.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wychowankom pieczy zastępczej w realizacji zadań wynikających z przepisów prawnych ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.
 3. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.
 4. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
 5. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, pedagogicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej.
 6. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
 8. Przygotowywanie i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji rodziny zastępczej, m.in. sporządzanie opinii , ocen, sprawozdań.
 9. Uczestniczenie w posiedzeniach zespołów:

- oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;

- oceny sytuacji rodziny zastępczej;

- rodzinnej pieczy zastępczej.

 1. Współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, policją, sądem, poradniami specjalistycznymi, prokuraturą, kuratorami sądowymi zawodowymi i społecznymi.
 2. Współpraca z koordynatorami oraz asystentami rodzin w obszarze szeroko rozumianej pomocy rodzinie.

III. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie do dnia 21.06.2021 r. do godz. 16.00 z dopiskiem: Nabór na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (zastępstwo).

Oferty można złożyć osobiście wrzucając do wystawionej przed budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie „wrzutni”  na dokumenty lub przesłać pocztą  na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin.

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie: www.wolomin.naszepcpr.pl .

Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez okres trzech miesięcy,  prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza  rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/i danych.


Ogłoszenie o naborze na wolne  stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie /umowa na zastępstwo/

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie poszukuje chętnych na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Forma zatrudnienia:

Praca Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w ramach umowy o pracę na czas określony -  na zastępstwo,  w systemie zadaniowego czasu pracy.

Przewidywany okres zatrudnienia – około 2 lat.

Miejsce wykonywanej pracy:

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78,  05-200 Wołomin.

I. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1.    Wymagania niezbędne:

1)   Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,  socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub  wykształcenie wyższe  na dowolnym  kierunku,  uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie  w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2)   Kandydat nie był skazany i nie był pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

3)   Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika  z tytułu egzekucyjnego;

4)  Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

2.    Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, wymagany staż pracy (dyplom, świadectwa pracy) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 3.    Inne zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach;
 4. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

II.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wychowankom pieczy zastępczej w realizacji zadań wynikających z przepisów prawnych ustaw:  o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.
 3. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.
 4. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
 1. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu  do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, pedagogicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej.
 2. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 3. Przedstawienie rocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
 4. Przygotowywanie i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji rodziny zastępczej, m.in. sporządzanie opinii , ocen, sprawozdań.
 5. Uczestniczenie w posiedzeniach zespołów:

- oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;

- oceny sytuacji rodziny zastępczej;

- rodzinnej pieczy zastępczej.

 1. Współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, policją, sądem, poradniami specjalistycznymi, prokuraturą, kuratorami sądowymi zawodowymi i społecznymi.
 2. Współpraca z koordynatorami oraz asystentami rodzin w obszarze szeroko rozumianej pomocy rodzinie.

III. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie do dnia 24.05.2021 r. do godz. 15.00 z dopiskiem: Nabór na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (zastępstwo).

Oferty można złożyć osobiście wrzucając do wystawionej przed budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie „wrzutni”  na dokumenty lub przesłać pocztą  na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin.

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie: www.wolomin.naszepcpr.pl .

Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez okres trzech miesięcy,  prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza  rezygnację z dalszego udziału  w  procesie

rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/i danych.

 

 Ogłoszenie o naborze na wolne  stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie /umowa na zastępstwo/

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie poszukuje chętnych na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Forma zatrudnienia:

Praca Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w ramach umowy o pracę na czas określony -  na zastępstwo, w systemie zadaniowego czasu pracy.

Przewidywany okres zatrudnienia – około 2 lat.

Miejsce wykonywanej pracy:

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78,  05-200 Wołomin.

I. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1.    Wymagania niezbędne:

1)   Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,  socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub 

       wykształcenie wyższe  na dowolnym  kierunku,  uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie  w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2)   Kandydat nie był skazany i nie był pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

3)   Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)  Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

2.    Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, wymagany staż pracy (dyplom, świadectwa pracy) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 3.    Inne zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach;
 4. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

II.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wychowankom pieczy zastępczej w realizacji zadań wynikających z przepisów prawnych ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.
 3. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.
 4. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
 5. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, pedagogicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej.
 6. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
 8. Przygotowywanie i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji rodziny zastępczej, m.in. sporządzanie opinii , ocen, sprawozdań.
 9. Uczestniczenie w posiedzeniach zespołów:

- oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;

- oceny sytuacji rodziny zastępczej;

- rodzinnej pieczy zastępczej.

 1. Współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, policją, sądem, poradniami specjalistycznymi, prokuraturą, kuratorami sądowymi zawodowymi i społecznymi.
 2. Współpraca z koordynatorami oraz asystentami rodzin w obszarze szeroko rozumianej pomocy rodzinie.

III. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie do dnia 22.04.2021 r. do godz. 15.00 z dopiskiem: Nabór na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (zastępstwo).

Oferty można złożyć osobiście wrzucając do wystawionej przed budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie „wrzutni”  na dokumenty lub przesłać pocztą  na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin.

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie: www.wolomin.naszepcpr.pl .

Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez okres trzech miesięcy,  prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza  rezygnację z dalszego udziału  w  procesie

rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/i danych.

  


 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny