Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Grant DI

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

W dniu 12 października 2022r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała z Powiatem Wołomińskim Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów instytucjonalizacji usług społecznych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 2 398 618,00 PLN, w tym:

  • środki europejskie 2 021 555,25 PLN co stanowi 84,28% całkowitej kwoty grantu
  • środki krajowe 377 062,75PLN co stanowi 15,72% całkowitej kwoty grantu .

Termin realizacji grantu: od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

Działanie 1: Opracowanie Planu Deinstytucjonalizacji dla Powiatu Wołomińskiego na podstawie Ogólnopolskich ramowych wytycznych tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Działanie 2: Wdrożenie Planu Deinstytucjonalizacji usług społecznych dla Powiatu Wołomińskiego

Obszar 1: Koordynacja usług społecznych - Powołanie zespołu ekspertów ds. opracowania Indywidualnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych. Głównym i podstawowym działaniem będzie opracowanie diagnozy potrzeb lokalnej społeczności objętej planem deinstytucjonalizacji. 

Obszar 2: Rozwój opieki nieformalnej – wdrożenie i realizacja usług sąsiedzkich; rozwój wolontariatu; tworzenie kręgów wsparcia.

Obszar 3: Wsparcie rodziny i osób pełniących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie szkoleniowe, doradztwo specjalistyczne, psychologiczne i terapeutyczne dla opiekunów osób wymagających wsparcia, specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne oraz nauka pielęgnacji, rehabilitacji, wsparcie dietetyka; opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez osoby z niepełnosprawnościami.

Obszar 4: Rozwój usług opiekuńczych - podnoszenie kompetencji kadr świadczących usługi opiekuńcze; Wzmocnienie nadzoru nad jakością realizowanych usług opiekuńczych
w przypadku zlecania realizacji zadania w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Wykorzystywanie zasobów infrastruktury i kadry domów pomocy społecznej (DPS) do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Obszar 5: Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego/chronionego.

Obszar 6: Rozwój ośrodków wsparcia z miejscami całodobowymi.

Obszar 7: Wzmocnienie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych obejmującego m.in. Akademię Rodziny, rozwój wsparcia w placówkach dziennego pobytu, rozwój opieki wychowawczej i korekcyjno-terapeutycznej. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze przez wspieranie procesu usamodzielnienia. Tworzenie
i udostępnianie mieszkań treningowych i wspieranych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.

Obszar 8: Intensyfikacja i wzmocnienie działań na rzecz rodzinnych form pieczy zastępczej. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny